Colours Name in Kannada and English » ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೆಸರು

Colors Name in Kannada and English | ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೆಸರು | Name of Colors in Kannada and English | Kannaḍa mattu iṅgliṣ‌nalli baṇṇagaḷa hesaru | Colours Name in English and Kannada | ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೆಸರು | Name of colors in English and Kannada

Here are 100 color names in Kannada and English:

 1. ಕೆಂಪು (Kempu) – Red
 2. ಹಳದಿ (Haladi) – Yellow
 3. ಹಸಿರು (Hasiru) – Green
 4. ನೀಲಿ (Neeli) – Blue
 5. ಕಪ್ಪು (Kappu) – Black
 6. ಬಿಳಿ (Bili) – White
 7. ಗೋಲಾಪಿ (Golapi) – Pink
 8. ಕೋಬಳ್ಳಿ (Koballi) – Brown
 9. ಉಜ್ಜಿನಿ (Ujjini) – Orange
 10. ಪುಸ್ತಕಿ (Pustaki) – Purple
 11. ಗುಲಾಬಿ (Gulabi) – Rose
 12. ಹಿಮ (Hima) – Snow
 13. ಅನಾರಿ (Anari) – Pomegranate
 14. ಪಿತ್ತ (Pitta) – Yellowish Red
 15. ನಿಲಿನೀ (Nilinee) – Sky Blue
 16. ಮೋರಪ್ಪಗಿ (Morappagi) – Peacock Blue
 17. ಕುಂಕುಮ (Kunkuma) – Saffron
 18. ಕಸ (Kasa) – Grey
 19. ತಾಂಬೆ (Tambhe) – Copper
 20. ಬಿಳಿತುಂಬಿ (Bilithumbi) – Milky White
 21. ಚಿಕ್ಕು (Chikku) – Chocolate
 22. ಸಣ್ಣ ನೀಲಿ (Sanna neeli) – Light Blue
 23. ಕುಂಡುಗೊಡಲು (Kundugodalu) – Maroon
 24. ಮರಸಿರು (Marasiru) – Wood Brown
 25. ಕಾಕಿ (Kaki) – Crow Black
 26. ಬಣ್ಣನೆರೆ (Bannanere) – Cream
 27. ಮುಳ್ಳುಪಿಂಡ (Mullupinda) – Lavender
 28. ಹುಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣು (Hullina hannu) – Lime Green
 29. ಬಾರಿಶಕ್ಕೆ (Barishakke) – Rainy Grey
 30. ಪಿಂಕ್ (Pinku) – Pink
 31. ಚಾಂದನಿ (Chandani) – Sandalwood
 32. ಮರವೆಹುಳು (Maravehulu) – Olive
 33. ಸುರುಳಿ (Suruli) – Light Green
 34. ಸಿವಿಲ್ (Sivil) – Civil
 35. ಪಶ್ಚಿಮ (Pashchima) – West
 36. ಮಗು (Magu) – Baby Pink
 37. ನೆಲಿ (Neli) – Blue
 38. ಬಳ್ಳಿಹಣ್ಣು (Ballihannu) – Yellowish Green
 39. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ (Tenginakayi) – Coconut Brown
 40. ಬಾಣ (Bana) – Arrow
 41. ಸೆಂಪು (Sempu) – Vermillion
 42. ಹಿಮದ ಬಣ್ಣ (Himada banṇa) – Snow White
 43. ಹೊಳೆಯುವ ನೀಲಿ (Holeyuvaneeli) – Teal
 44. ಹಿಮಾಂಶು (Himaamshu) – Ice
 45. ಬಾವಿಯ ನೀಲಿ (Baaviya neeli) – Deep Blue
 46. ಅಮೆಜಾನ್ ಪುಸ್ತಕಿ (Amejān pustaki) – Amazon Purple
 47. ಕನ್ನಡ (Kannada) – Kannada
 48. ಗೊಜ್ಜಿನಕಾಯಿ (Gojjinakayi) – Reddish Brown
 49. ಪೂರ್ಣಿಮೆ (Poorṇime) – Full Moon
 50. ಬಿಳಿದುಂಬಿ (Bilidumbi) – Off-white
 51. ಕಸವಿ (Kasavi) – Greyish White
 52. ಬಳ್ಳೆಹಣ್ಣು (Ballihannu) – Greenish Yellow
 53. ಕೆಂಡಿ (Kendi) – Deep Red
 54. ಬೆಣ್ಣೆಕಾಯಿ (Bennekaayi) – Butter Yellow
 55. ಬಾರುವೆಳ್ಳಿ (Baaruveli) – Pearl
 56. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ (Hindustaani) – Urdu
 57. ಹಾಲುಗುಳ್ಳಿ (Haalugulli) – Milky Green
 58. ಹುಲಿನ ಬಣ್ಣ (Hulina banṇa) – Tiger Stripe
 59. ಅಂಗರಕ್ಕಿ (Angarakki) – Mars Red
 60. ಕಬ್ಬಿಣ (Kabbina) – Copper
 61. ಪಸುಪು (Pasupu) – Turmeric Yellow
 62. ಹಾವಿನಬಣ್ಣ (Havina baṇṇa) – Snake Skin
 63. ಬೀಜಾರು (Beejaaru) – Seed Color
 64. ನರಿಮಾವು (Narimavu) – Peach
 65. ಚಂದ್ರಕಾಂತ (Chandrakanta) – Moonstone Blue
 66. ಜವಾ ಹಣ್ಣು (Java hannu) – Guava Pink
 67. ರಾಗಿಬಣ್ಣ (Raagibaṇṇa) – Finger Millet Color
 68. ಮೂವಳೆ (Moovalae) – Purple
 69. ಪೋಪ್ಕಾರ್ನ್ (Popkaarn) – Popcorn Yellow
 70. ಕೋರ್ನ್ (Korn) – Corn Yellow
 71. ಹೆರಿಗೆ (Herige) – Green Leafy Vegetable
 72. ತಂಗಮಾವು (Tangamavu) – Tangerine Orange
 73. ಅನ್ನಬಣ್ಣ (Annabaṇṇa) – Rice Color
 74. ನೆಂಗಿನಬಣ್ಣ (Nengina baṇṇa) – Drumstick Color
 75. ಆಂಬಟ್ ಬಣ್ಣ (Aambat baṇṇa) – Mango Color
 76. ಬಸಲೆ (Basale) – Malabar Spinach
 77. ಚಿಗುರು (Chiguru) – Tender Shoots
 78. ಉಡುಪಿ (Udupi) – Udupi, a district in Karnataka
 79. ಮೆಣಸು (Menasu) – Pepper
 80. ಹೂವು (Hoovu) – Flower
 81. ಪಚ್ಚ (Paccha) – Raw Green
 82. ಮತ್ತಿ (Matti) – Red Clay
 83. ಬಂಗಾರ (Bangara) – Gold
 84. ಕಂಪು (Kampu) – Light Brown
 85. ಹಣ್ಣುನೆಲ (Hannunela) – Fruity Blue
 86. ಹಿಮಮಣಿ (Himamani) – Diamond
 87. ನಾಗರಿಕ (Naagarika) – Civilian
 88. ಮರಗಳ್ಳಿ (Maragaḷḷi) – Tree Bark

Colors Name in Kannada and English
Colours Name in Kannada and English
Colours in Kannada Language
Name of Colors in Kannada and English
Kannaḍa mattu iṅgliṣ‌nalli baṇṇagaḷa hesaru
Colours Name in English and Kannada
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೆಸರು
Name of colors in English and Kannada
Iṅgliṣ mattu kannaḍadalli baṇṇagaḷa hesaru

 1. ಕಪ್ಪು (Kappu) – Black
 2. ಬಿಳಿ (Bili) – White
 3. ಕೆಂಪು (Kempu) – Red
 4. ನೀಲಿ (Neeli) – Blue
 5. ಹಳದಿ (Haladi) – Yellow
 6. ಕಂದು (Kandu) – Brown
 7. ಗುಲಾಬಿ (Gulaabi) – Pink
 8. ಪುಸ್ತಕ (Pustaka) – Book Color
 9. ನರಿಳೆ (Narile) – Coconut Color
 10. ಅಕ್ಕಿ (Akki) – Rice White
 11. ಜೋಳ (Jola) – Sorghum
 12. ಕೊಬ್ಬರಿ (Kobbari) – Coconut White
 13. ಹಳ್ಳೆಗನ್ನಡಿ (Hallegannadi) – Light Brown
 14. ಪಿಶ್ವಿನಿ (Pishwini) – Beige
 15. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (Balehannu) – Banana Yellow
 16. ಸೋನ (Sona) – Gold
 17. ಚಂದ್ರ (Chandra) – Moon White
 18. ಬಿಳುಪು (Bilupu) – Grey
 19. ಸುತ್ತು (Suttu) – Cream
 20. ನೆಲಿ (Neli) – Turmeric Yellow
 21. ಉಜ್ಜು (Ujju) – Dark Brown
 22. ತುಂಗ (Tunga) – Light Blue
 23. ಸಣ್ಣಬಣ್ಣ (Sannabaṇṇa) – Light Color
 24. ಕಪ್ಪುಬೂದಿ (Kappuboodi) – Dark Blue
 25. ಸೋನಪು (Sonapu) – Golden Yellow
 26. ಅಗಸೆ (Agase) – Flaxseed
 27. ಹಳದೀ (Haladii) – Mustard Yellow
 28. ಕೆಂಪುತುಂಬಿ (Kempu Tumbi) – Dark Red
 29. ನಾರಿಂಗಿ (Naaringi) – Orange
 30. ಕೆಂಪುನೀಲಿ (Kempu Neeli) – Purple
 31. ಬಿಳಿಪುರಿ (Bilipuri) – Ivory
 32. ಮಣಿ (Mani) – Gemstone Color