Skip to content
Home » Questions » संस्कृत » संस्कृत विलोम » 10 विलोम शब्द संस्कृत में

10 विलोम शब्द संस्कृत में

  • Vikas 
Ask Me Anything : A Great Place to LearnCategory: संस्कृत विलोम10 विलोम शब्द संस्कृत में
1 Answers
प्रिया Staff answered 1 month ago

10 विलोम शब्द संस्कृत में निम्न हैं (The following are 10 antonyms of Sanskrit words) :

अग्रजः x अनुजः

अज्ञः x विज्ञः

अतिवृष्टिः x अनावृष्टिः

उपार्जितः x स्वयंप्राप्तः

क्षुद्र x महान्

दण्डः x पुरस्कारः

प्रज्ञः x मूढ़:

प्रातः x सायम्

प्रदोषः x प्रत्यूषः

ईश्वरः x अनीश्वरः

विपद् x सम्पद्